Polityka prywatności

1. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 2/4.

3. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email iod@mfipr.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Odbiorcami danych osobowych w celu odpowiedzi na przesyłane pytania dot. Wydarzenia są:

a. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 jako beneficjent w ramach projektu „Otwarte dane plus”, realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,

b. firma KDK sp. z. o .o., działająca w Warszawie 00-561, ul. Mokotowska 14 na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych, osób kontaktujących się z organizatorem Wydarzenia jest wyrażona przez nie zgoda potwierdzona wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zakres danych osobowych uczestników przetwarzanych przez administratora obejmował będzie: imię oraz adres e-mail. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila na adres contact@thefutureisdata.pl.

7. Dane osób kontaktujących się z organizatorem wydarzenia, będą przetwarzane do końca 2020 r. lub do czasu wycofania zgody. Osobom kontaktującym się z organizatorem Wydarzenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Osobom kontaktującym się z organizatorem Wydarzenia przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.